350 g

Zdravá zahrada - Ferranish natur CZ

novinka

Přípravek na ochranu rostlin.

Použití:

Moluskocid ve formě granulované návnady (GB) k přímému použití k ochraně zeleniny a ovocných rostlin (zelí, salátu, bobulovin, révy vinné, jahodníku aj.), trávníků, květin k řezu a okrasných rostlin proti slimákům a plzákům.


Účinná látka: fosforečnan železitý 8,1 g/kg

• Účinná látka je sloučenina fosforu a železa, která se vyskytuje v přírodě

• Kulturní rostliny lze kdykoliv konzumovat či ošetřovat, protože Ferra- nish nemá žádnou ochrannou lhůtu
• Granule díky obsaženým atraktantům slimáky lákají a jejich chuť pod- poruje konzumaci potřebného množství přípravku, v prvních dnech po
aplikaci mohou zasáhnout až 6x více slimáků, než jiné přípravky
• U slimáků nedochází k nadměrnému uvolňování slizu
• Granule jsou rovnoměrně velké, odolné proti změnám teploty i vlhkosti
• Schváleno pro použití v ekologickém zemědělství

Účinná látka: fosforečnan železitý 8,1 g/kg

Vystasčí na 70m2

Dávkování:

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P270: Při používá- ní tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P501: Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. EUH401: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a ži- votní prostředí. Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. SP1:

Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem.

 

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

balení kartón (ks) paleta (ks/karton) EAN
350 g 12 1152/96 8595618406327
EU